Login

  Últimos mensajes dejados por pablodefou

Mensaje escrito por pablodefou el 28/09/2020 05:17:03 pm - Puntaje: 0 
[image]scontent.faep9-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120189851_123913122786410_6197172845507647131_n.jpg?_
nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0ySiaS8sZxMAX9oRWFy&_nc_ht=scontent.faep9-2.fna&oh=33e833582cb3c40
c1687d3eb08231fe1&oe=5F963A16[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 28/09/2020 09:00:52 am - Puntaje: 10 
[image]img-9gag-fun.9cache.com/photo/a0NO1zO_460swp.webp[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 28/09/2020 08:58:50 am - Puntaje: 9 
Excelente semana putillos! [image]img-9gag-fun.9cache.com/photo/aD4QOA9_460swp.webp[/image]

Mensaje escrito por pablodefou el 27/09/2020 06:10:52 pm - Puntaje: 6 
Altarian [image]img-9gag-fun.9cache.com/photo/ayev45V_460swp.webp[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 27/09/2020 10:47:26 am - Puntaje: 11 
[image]scontent.faep8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120199692_334909287942503_8188111941991709044_n.jpg?_
nc_cat=111&_nc_sid=825194&_nc_ohc=q8nV4raNex8AX96Y3GN&_nc_ht=scontent.faep8-1.fna&oh=1bf0142e1d043a4
bf54eca3fa42c042a&oe=5F96F62B[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 27/09/2020 10:27:22 am - Puntaje: 6 
[image]scontent.faep8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/120094269_3320803038012534_50314059963602370
85_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=j51Tojp2xMgAX-rirZs&_nc_ht=scontent.faep8-2.fna&tp=6&oh=
d3089159b3a64a1b646044385b4329a9&oe=5F95772F[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 26/09/2020 09:32:19 am - Puntaje: 8 
[image]scontent.faep8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/120092578_145457040576352_643322813649765535
_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=57sfZ2e2YSIAX80rQuA&_nc_ht=scontent.faep8-2.fna&tp=6&oh=b5
77582f5a10946d770a62f97a09c9a7&oe=5F95AD89[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 25/09/2020 09:39:58 pm - Puntaje: 7 
[image]pbs.twimg.com/media/EiytshGXgAA5drW?format=jpg&name=900x900[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 25/09/2020 09:13:18 pm - Puntaje: 8 
[image]scontent.faep8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/120277586_145100033954032_367717263852413225
_o.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=P9bC9iQvb0sAX8J6bRn&_nc_ht=scontent.faep8-2.fna&tp=7&oh=55ec
7116a540687754403ff42d381f9b&oe=5F9548D0[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 25/09/2020 09:13:05 pm - Puntaje: 10 
[image]scontent.faep8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120091977_3291527390927335_1594016843255773393_n.jpg?
_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=RWRhHCYTft8AX_NSPDe&_nc_ht=scontent.faep8-1.fna&oh=1e5a46a2f4e2cf
b666bc16bbd324da01&oe=5F9447E5[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 25/09/2020 09:12:51 pm - Puntaje: 10 
[image]scontent.faep8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120128848_10157996485844862_8895872137358217252_n.jpg
?_nc_cat=104&_nc_sid=825194&_nc_ohc=C6KeTlvGZqYAX-5dONO&_nc_ht=scontent.faep8-2.fna&oh=5eea365d0ce0a
5c1c01c0f449958fd12&oe=5F95B6DF[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 25/09/2020 09:12:36 pm - Puntaje: 8 
[image]scontent.faep8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120065170_10215430267303375_8806388737784528599_n.jpg
?_nc_cat=100&_nc_sid=825194&_nc_ohc=FR41yMrMrDMAX-UJaAJ&_nc_ht=scontent.faep8-2.fna&oh=79c151711ed9d
b0fa210b37ec184148e&oe=5F95AA45[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 25/09/2020 09:12:18 pm - Puntaje: 6 
[image]scontent.faep8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/119915067_346956866662354_118728841977445829
9_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=2Dlbjwhx188AX-1tNtq&_nc_ht=scontent.faep8-2.fna&tp=6&oh=5
fb8276811f4e3e62bf293a102eb55de&oe=5F94FB84[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 25/09/2020 09:12:03 pm - Puntaje: 8 
[image]scontent.faep8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/103678405_261496335266016_9110282521200964351_n.jpg?_
nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wq5MSYaqJaIAX-0PEgr&_nc_ht=scontent.faep8-1.fna&oh=428f03d8dd354c1
e308feb10aecd6deb&oe=5F92DC04[/image]
------------------------------------------------------------------------

Mensaje escrito por pablodefou el 25/09/2020 09:11:44 pm - Puntaje: 4 
el colegio al que nunca irás [image]scontent.faep8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120156003_3478292928860538_2064715171724416635_n.jpg?
_nc_cat=101&_nc_sid=825194&_nc_ohc=pHw6TrAJbFAAX9jxHmA&_nc_ht=scontent.faep8-1.fna&oh=7794e1991fd6fe
09fb445b36384a64f6&oe=5F949BF9[/image]